การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี

    วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ดร.เรียงดาว   ทวะชาลี รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และนางสาวพรศิลป์  ชมภูทิพย์  นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐พฤศจิกายน-๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มจร.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    พิธีเปิดได้รับความเมตตาจาก พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เป็นประธานพิธี โดยมี พระศรีธรรมภาณี, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ถวายรายงานต่อประธานพิธี

ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 106 ครั้ง