มอบนโยบายแก่พระสอนศีลธรรม

    วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิบดีบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เมตตาเดินทางมา มอบนโยบาย แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 56 ครั้ง