พิธีซ้อมรับปริญญา ๒๕๖๓

    วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ และพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โดยพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ,ดร. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่ประธานในพิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจ ๕ ด้านคือ ๑) ผลิตบัณฑิต ๒) ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ๓) ให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย ๔) ส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา ๕) บริหารและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
    ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และ ปริญญาเอก  ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน  ๓๙๖ รูป/คน เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและเป็นการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร  ให้เกิดความพร้อมและสง่างามสมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงกำหนดโครงการพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕ และซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตได้ทราบขั้นตอนและแนวทางในการเข้ารับปริญญาบัตร และบัณฑิตมีความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน
    เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผลและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุธศาสตร์ ม จ ร (วังน้อย) เมตตาเป็นประธานซ้อมรับปริญญาบัตร
    ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖3 ในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖5 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 30 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย  
- พุทธศาสตรบัณฑิต       จำนวน ๒๕๗ รูป/คน
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน ๙๔  รูป/คน
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน ๔๕ รูป/คน
  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  ๓๙๖ รูป/คน
 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐  รูป/คน
 คณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓๗ รูป/คน
 บุคลากรสายปฏิบัติการผู้ได้รับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน   ๘ รูป/คน
 ศิษย์เก่าดีเด่น  จำนวน ๔๑ รูป/คน
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง