โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตฯ

    วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙  ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ และพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยมีพระราชปณิธาน ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
    ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดจัดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นต้นมา รวมระยะเวลา ๓๔ ปี การจัดการศึกษามีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย (๑) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (๒) สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น (๓) สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (๔) วิทยาลัยสงฆ์เลย (๕) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และ (๖) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ภายใต้พันธกิจ ๕ ประการคือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจัดการศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย ๓ หลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส)
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปศ.ส.) และ
(๓) หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิปัสสนาภาวนา
ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ๔ คณะ รวม ๘ สาขาวิชา
(๑) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ สาขาวิชาปรัชญา
(๒) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา และ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(๓) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์
(๔) คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโท จัดการศึกษา ๕ สาขาวิชา ได้แก่
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา
(๓) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
(๔) สาขาการสอนสังคมศึกษา และ
(๕) สาขาวิชารัฐศาสตร์
ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษา ๔ สาขาวิชา คือ
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา และ
(๓) สาขาพุทธบริหารการศึกษา
(๔) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
การจัดโครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ และพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตได้องค์ความรู้และแนวทางในการทำงานที่ยั่งยืนต่อสังคม บัณฑิตได้ทราบขั้นตอนและแนวทางในการเข้ารับปริญญา และเพื่อแสดงความยินดีแก่นิสิตผู้สำเร็จการศึกษา

        ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖
ผู้สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย
- พุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒๕๗ รูป/คน
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๙๔ รูป/คน
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๔๕ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๙๖ รูป/คน
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ รูป/คน
คณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓๗ รูป/คน
บุคลากรสายปฏิบัติการผู้ได้รับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๘ รูป/คน
ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน ๔๑ รูป/คน
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง