พิธีรำลึก ๑๑๗ ปีฯ

    วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นโดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทอดผ้าป่าสามัคคีรำลึก ๑๑๗ ปี ชาตกาล  ๓๑ ปี มรณกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสโภ ป.ธ.๘) เพื่อระลึกถึงคุณูปการของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสโภ ป.ธ.๘)  ที่มีต่อมหาลัย และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ตั้งเป็นกองทุนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร) ฟังการเสวนา เรื่อง คุณปการหลวงปู่อาจกับการวางรากฐานการศึกษามหาจุฬา ฯ โดย    
๑. พระมหาสชาย กิตฺติปญฺโญ ประธานหลักสูตพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒. อาจารย์สิทธิพล เวียงธรม อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิกรบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น
๔. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเพตขอนแก่น ผู้ดำเนินรายการ

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น    
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 61 ครั้ง