ถวายมุทิตาสักการะ

    วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าและหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    เข้าถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่คณะสงฆ์และรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถวายสมณศักดิ์ "อัคลมหาบัณฑิต"  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อำเภอวังน้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 41 ครั้ง