โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ

    วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น
    โดยพระมหาดาวสยาม  วชิรปญโญ ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยมี พระราชปณิธาน ว่า “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นิสิตรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาได้
    โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๓ รูป/คน แบ่งออกเป็น ๑๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ประกอบไปด้วย
๑. ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นิสิตทั้งหมดจำนวน ๑๘๔ รูป/คน
๒. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าบ้านย่างหย่อง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นิสิตทั้งหมดจำนวน  ๑๑๖ รูป/คน
๓. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นิสิตทั้งหมดจำนวน ๓๑๕รูป/คน
๔. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดกู่มิถิลา ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นิสิตทั้งหมดจำนวน ๙๗ รูป/คน
๕. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดพุทธบาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รวมจำนวน ๙๖ รูป/คน
๖. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดนันทิการาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวมจำนวน ๑๕๖ รูป/คน
๗. ศูนย์วิปัสสนาจาริก ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ        มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๓๐ รูป
๘. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดรัตนวราราม บ้านหินแห่-โนนอุดม ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๓๕ รูป
๙. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สาขาต่างประเทศ วัดพระบาทนายาง ภูเขาควาย เมืองทุรคม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๒๑ รูป
๑๐. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดราษฎร์สังคม บ้านหนองซอน ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๒๐ รูป/คน
๑๑. ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดห้วยสีทน ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๑๖๑ รูป
๑๒. ศูนย์วิปัสสนาจาริก ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น-โกสุมพิสัย มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๓๐ รูป
๑๓. ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดถ้ำเทพนิมิต อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น        มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๓๒ รูป

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น    
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง