รองอธิการบดีโอวาทปฏิบัติธรรม

   วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาตรวจเยี่ยม พร้อมให้โอวาทและข้อปฏิบัติ ในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นิสิตทั้งหมดจำนวน ๑๘๔ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 32 ครั้ง