ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดป่าบ้านย่างหย่อง

    วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรยากาศการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าบ้านย่างหย่อง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
    การนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งหมดจำนวน  ๑๑๖ รูป/คน  ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๙ ธัยวาคน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง