ผอ.สำนักวิชาการนำนิสิตออกรับบิณฑบาตร

    วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรยากาศ พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ประธานศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดพุทธบาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นำนิสิตออกรับบิณฑบาตรเช้า ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งหมดรวมจำนวน ๙๖ รูป/คน

ภาพโดย นักคิดชีวิตเดินทาง
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 93 ครั้ง