ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดนันทิการาม

    วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดนันทิการาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม จิตตปัญญา โดย พระรชตกตปุญโญ รองประธานพระวิปัสสนาจารย์ นำนิสิตทำกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างสังคม การมีส่วนร่วม และเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน มีความสามัคคี เป็นหลัก การมีสติ สัมปัชชัญญะ  มีขันติ คือ ความอดทน นิสิตได้ฝึกจิต ให้เกิดปัญญา และสามารถนำไปใช้ ในชีวิตได้จริง

ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง