หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
#รุ่นแรก #ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
รับจำนวนจำกัด
#สมัครออนไลน์ที่ http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk64_f.html
หรือสแกนคิวอาร์โค็ตในโปสเตอร์ด้านล่างนี้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เว็ปไซต์ หรือ
โทร ๐๖๑-๐๖๒๒๕๔๒ (พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน)


หลักสูตรวิปัสสนาภาวนาเรียนอะไร?
-#ภาคทฤษฎี ๑ ปี (๒ เทอม)
 พบกับรายวิชาภาคทฤษฎีที่น่าสนใจ เสริมทักษะภาคปฏิบัติ เช่น วิปัสสนาวงศ์, วิสุทธิมรรคศึกษา, พระไตรปิฎกศึกษา, เทคนิคการสอนวิปัสสนาภาวนา และปรมัตถธรรม เป็นต้น พร้อมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
-ภาคปฏิบัติ ๓ เดือน
 ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ อย่างใกล้ชิดเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
-#ภาคปฏิบัติ ๓ เดือน
 ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ อย่างใกล้ชิดเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
#ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
โทร 061-0622542,080-7560994

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 234 ครั้ง