นิสิตป.เอก ได้รับรางวัลกวีซีไรท์

    Dr.Phra Phaivanh Malavong (พระไพวัลย์ มาลาวง,ดร.)ได้รับรางวัลกวีซีไรท์ จากหนังสือเรื่อง "หอมแผ่นดินลาว" ปี ๒๐๑๙ ขณะศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา  มจร.ขอนแก่น ถือว่า เป็นพระสงฆ์องค์แรกของอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ ท่านสำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๖๓  แต่ไม่สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท่านเกิด ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ.๒๕๓๓) ที่ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวทอง เมืองศรีโคตรตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 43 ครั้ง