ศูนย์วิปัสสนาวัดป่าศรีเจริญธรรม

    วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรยากาศการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
    การนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งหมดจำนวน  ๑๐๕ รูป/คน  ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง