อำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔

    เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อำนวยพรปีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๐ ขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ พระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
++++++++++++++++
ปีเก่าปีใหม่
ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลา
ของอดีตและอนาคต
ส่วนปัจจุบันมาใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี
คิด พูด ทำ เพื่อสังคม
ไม่ละเลยหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายหน้าที่
ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์
ด้วยหลักพรหมวิหาร กล่าวคือ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคมประเทศชาติ
ท้ายที่สุด เราทั้งหลายต้องรู้จักเพียร พึงระวัง ป้องกัน รักษา โรคโควิด19
ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกันทุกคน
เพราะเราอยู่ร่วมกันมากมายในสถานที่แห่งนี้
เราได้มาอาศัยวัด ต้องให้วัดอาศัยเราได้ด้วย
ต่างฝ่ายต่างอาศัยซึ่งกันและกัน
วัดเกื้อกูลเรา เราต้องรู้จักเกื้อกูลวัด
อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
ผู้ใหญ่คอยตักเตือนผู้น้อยเวลาพลาดพลั้ง
 ผู้น้อยก็สามารถแนะนำผู้ใหญ่เวลาพลั้งเผลอ
แล้วเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

++++++++++++++++
Cr.Den Jobsong
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง