แนะแนวการศึกษา

    วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตา ออกแนะแนวการศึกษา ที่โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔  พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. ประธานหลักสูตรปรัชญา มจร วิทยาเขตขอนแก่น และพระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ประธานหลักสูตร ภาษาอังกฤษ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมออกแนะแนวการศึกษา ในคราวครั้งนี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง