พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

    วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว และรับนโยบายในการทำงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การนี้รับฟังนโยบายในการทำงานจากผู้บริหาร
๑. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น
๒. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
๓. พระมหาดาวสยาม วชิปญโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๔. พระมหาโยธิน โยริโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
จากนั้นนายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบวิธีกรอกสัญญาจ้าง ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 48 ครั้ง