ประชุมขับเคลื่อน EDpex

    วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ตลอดทั้ง ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการหลักสูตร ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมขับเคลื่อนความพร้อมในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์คุณภาพ (EDpex) ในการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่ง ความเป็นเลิศ ณ ห้องปรุชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง