หลักประกันสุขภาพประชุมชี้แจง

    วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Moblie application สำหรับพระพี่เลี้ยงและพระแกนนำ เพื่อถวายความรู้แก่พระสงฆ์ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เพื่อเป็นพระพี่เลี้ยงและพระแกนนำ ในการถ่ายทอดความรู้ เรื่องสิทธิ หนที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) แกพระสงในพื้นที่ โดยผู้เข้ประชุมได้แก่ พระพี่เลี้ยง อำเภอละ ๒ รูป พระนิสิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น รวมทั้งหมด ๙๐ รูป/คน ณ ห้องปรุชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง