ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่

    วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธาจารย์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประธานเดินทางมาถึงห้องประชุม จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ถวายรายงานต่อประธานในพิธี
จากนั้น พระเทพสิทธาจารย์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เวลา ๑๐.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  บรรยาย เรื่อง “กฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล”
- เวลา ๑๐.๔๕ น. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยาย เรื่อง “นโยบายมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาบุคลากร”
    ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง