อบรมการจัดการระบบ e-book

    วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด“การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบหนังสือประกอบการเรียนออนไลน์ (e-book) ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” เพื่อพัฒนาพื้นที่ห้องสมุดสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำหนังสือ ตำรา เอกสารการสอน เอกสารคำสอน สื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้เป็น e-Book
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๘ รูป/คน โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร.รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี บรรยายพิเศษ และนางสาวศิรดา เก่งสาคร บรรณารักษ์ บรรยายเรื่อง “กระบวนการจัดการระบบหนังสือประกอบการเรียนออนไลน์ (e-book) และเทคนิคในการจัดทำ e-book” เป็นวิทยากรบรรยาย (ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM) ณ ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง