การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน

    วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ เขต ๗ ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Moblie application สำหรับพระพี่เลี้ยงและพระแกนนำ เพื่อถวายความรู้แก่พระสงฆ์ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นพระพี่เลี้ยงและพระแกนนำ ในการถ่ายทอดความรู้ เรื่องสิทธิ หนที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) แกพระสงในพื้นที่ โดยผู้เข้าประชุมได้แก่ พระพี่เลี้ยง อำเภอละ ๒ รูป พระนิสิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น รวมทั้งหมด ๙๐ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 35 ครั้ง