อบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล

    วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม  วชิรปญโญ ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล (Facebook  ,Line OA) โดยนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานในพิธี ด้วยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดจัดอบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อให้หลักสูตรทุกระดับสามารถดำเนินการผลิต และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องน่าสนใจ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายพระภิกษุ สามเณร และประชาชนในยุคดิจิทัล ทั้งด้านการนำเสนอเนื้อหาที่จะต้องมีความสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เป็นการลำดับเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม และรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล จึงให้บุคคลากรเข้าร่วมอบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและผู้สนใจศึกษา สามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับพระภิกษุ-สามเณร และนักเรียน (คฤหัสถ์) ทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และ เอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และโฆษณาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทางป้ายประชาสัมพันธ์ บน Social media เช่น Line  facebook  Google  YouTube โดย นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
    การจัดอบรมในครั้งนี้  มีจำนวนผู้อบรมและวิทยากร  รวมทั้งหมด ๓๘ รูป/คน ระหว่างเวลาในการจัดอบรม ๒ วัน  ตั้งแต่ในระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง