ปิดการอบรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล

    วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานปิดอบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล (Facebook  ,Line OA) และมอบเกียรติบัติแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 35 ครั้ง