ประชุมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก

    วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีประชุมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐากจังหวัดขอนแก่น จากการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ๓ เรื่องได้แก่ ๑) โยมดูแลพระ ๒) พระดูแลพระ และ ๓) พระดูแลโยม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับประเทศ ได้ถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง โดยในเขตสุขภาพที่ ๗ และเขตปกครองสงฆ์ภาค ๙ พื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ได้ประชุมปรึกษาหาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีภาคีเครือข่ายหลักที่ร่วมการดำเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ (กขป) ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คณะปกครองสงฆ์ภาค ๙ เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา สมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสุเมโธ เครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
    การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐากจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้และทักษะในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่น “สปสช.”เพื่อใช้การตรวจสิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งให้พระสงฆ์ทำการเปลี่ยนโรงพยาบาลให้ตรงกับวัดที่สังกัดตนเอง และขยายผลการทำงานในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก หรือ พระอสว. จำนวน ๑๒๑ รูป ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง