พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

    วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานฝ่ายฆราวาส  พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โดย ดร.ดุสิต  ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต ๗ ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธ์พืช ทนทานต่อโรคแมลง ได้ผลผลิตที่ดี
    ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา เครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา หนตะวันออก คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ (กขป) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา สมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสุเมโธ คณะปกครองสงฆ์ภาค ๙ ร่วมกันเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ประเด็นพระดูแลโยม หรือพระสงฆ์เป็นผู้นำการขับเคลื่อนสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่น ริเริ่มโครงการวชร๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิดวัดบันดาลใจของพระเดชพระคุณท่าน ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านในสถานีเครือข่าย วชร๐๗๙ ปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรีอน
 ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ชาวบ้าน/ชุมชน/หน่วยงาน ในเครือข่าย วชร๐๗๙ จำนวน ๗๐๐ กว่าครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปไ ซึ่งประกอบไปด้วย เมล็ดพันธุ์ผัก ๑๐ ชนิด ได้แก่ ๑) มะเขือกรอบขาว ๒) พริกขี้หนู ๓) มะเขือเจ้าพระยา ๔) กระเจี๊ยบเขียว ๕) ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร ๖) มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ ๗) ฟักทอง ๘) แตงกวา ๙) ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ ๑๐) บวบหอม
 มีผู้แทนจากหน่วยงานตามลำดับต่อไปนี้ ขึ้นรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ผู้แทนจำนวน ๒๕ คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
๒ วัดท่าประชุม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๓ วัดสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๔ วัดมัชฌิมาวาส อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๕ วัดห้วยสีทน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๖ วัดอโศการาม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๗ วัดขันตินิวาส อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๘ วัดหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๙ เครือข่ายหมอปัวเส้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๑๐ วัดวารีกุฎีราม อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๑๑ เครือข่ายผักปลอดสารตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๑๒ วัดศิริชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๑๓ วัดท่าม่วง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนจำนวน ๑ คน
๑๔ เครือข่ายต้นแบบวัดบันดาลใจ เขตปกครองสงฆ์ภาค ๙ (วัดโพธิการาม ผู้แทนจำนวน ๑ คน
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 36 ครั้ง