เปิดสถาบันจิตพุทธอาสา

    วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันจิตพุทธอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเปิดป้าย “สถาบันจิตพุทธอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    ตามที่ได้การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ การขับเคลื่อนเพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดีตามธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติดังกล่าว ได้มีพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นกับเครือข่ายโครงการ วชร.๐๗๙  จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา เช่น ประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มพระสงฆ์หวังสร้างพระสงฆ์สุขภาพดีตามธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็น “ พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ” การประชุมขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ภาคอีสาน”เป็นต้น /เพื่อให้ความร่วมมือการขับเคลื่อนงานสุขภาพพระสงฆ์มีความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายโครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา ระหว่าง มจร วิทยาเขตขอนแก่น กับ คณะสงฆ์นักพัฒนาหนตะวันออก สมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ สถาบันสุเมโธ  และเครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา ต่อมาได้มีการประชุมหารือจากผู้แทนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว จึงมีความเห็นร่วมกันให้เสนอตั้งสถาบันจิตพุทธอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งโดยมติคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓ วันพุธที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓
    สถาบันจิตพุทธอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น มีคำขวัญ คือ อาสาด้วยจิต ปฏิบัติกิจด้วยใจ  ใช้ฐานคิดจิตพุทธอาสา ผสานหลักไตรคารวะตาในการขับคลื่อนงาน คือ คนเคารพคน คนเคารพธรรมชาติ และคนเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติ มีพันธกิจหลักคือ ผลิตนักพุทธนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตและรวบรวมนักวิชาการจิตพุทธอาสา นักวิจัยไทบ้าน นักวิจัย”วชร” ให้บริการวิชาการทางสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย การนำเสนองานวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคม การพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมเชิดชู ปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์สร้างชาติ รักษาแผ่นดิน และเผยแพร่ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความยั่งยืน
    ในพิธีเปิดมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เครือข่าย วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 36 ครั้ง