วิธีเข้าดูและเลือกอ่านบทความ

   วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน เปิดบรรยายเรื่อง วิธีเข้าดูและเลือกอ่านบทความวารสารในฐานนานาชาติ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัช เรืองแสน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น จัดโดยศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 126 ครั้ง