ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ

    วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน พิธีเปิดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ และปฐมนิเทศ วัดบันดาลใจ โครงการ "วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสตามศาสตร์พระราชา"
สถาบันจิตพุทธอาสเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สจพท) ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันคุณภาพเขต ๗ ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คณะปกครองสงฆ์ภาค ๙ เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมการพัฒนา และเครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา ได้จัดการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนรรมนูญสุขภาพพระสแห่ชาติ สู่การปฏิบัติ กขป ๗ และปฐมนิเทศ วัดบันดาลใจ "วชร ๐๗๙ รุ่นที่ ๓" เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙  เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประชุมหารือการทำงานและวางแผนปฏิทินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ ประเด็นพระดูแลโยม เขตปกครองสงฆ์ภาค ๙ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 120 ครั้ง