แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ รูป/คน ประกอบด้วย
 ๑. พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตโต)
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 254 ครั้ง