ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๑๓.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) ในฐานะ กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งสภาวิชาการ ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร.
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 124 ครั้ง