วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะผู้ประสานงานโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เข้ากราบนมัสการเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัด ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย ธนรัฐ อดทน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 128 ครั้ง