วรรณคดีวรรณกรรมไทย

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วรรณคดีวรรณกรรมไทย สอนอย่างไรให้สนุก” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้แก่นิสิต เพื่อพัฒนาทักษะการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย นำวิธีการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู
    ในการนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระรชต กตปุญฺโญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เป็นประธานเปิดโครงการ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์รัชนีฉาย เฉยรอด อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้มีจำนวน ๗๔ รูป/คน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 122 ครั้ง