ศิลปะการฟังเพื่อความสุขฯ

    วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเรื่อง ศิลปะการฟังเพื่อความสุขและความสำเร็จในสังคมยุคนิวนอร์มอล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการฟังอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟังเพื่อความสุขและความสำเร็จในสังคมยุคนิวนอร์มอล
    ในการนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระรชต กตปุญฺโญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เป็นประธานเปิดโครงการ
    วิทยากรบรรยายโดย พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป และนายวิรัตน์ ทองภู อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้คณาจารย์ นิสิตและบุคคลที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังและได้ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อ“ศิลปะการฟังเพื่อความสุขและความสำเร็จในสังคมยุคนิวนอร์มอล”  เพื่อก่อให้เกิดศิลปะในการฟังและส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จ ทำให้นิสิตเกิดกระบวนการหรือทักษะในด้านของการฟัง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ทั้งสิ้น ๗๗ รูป/คน       
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 126 ครั้ง