อบรมการเขียนบทความ

    วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus) วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมิพงศ์คชศร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุวรรณภูมิ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย อ.วิรัตน์ ทองภู
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 118 ครั้ง