ประชาพิจารณ์โฟกัสกรุ๊ป

    วันอาทิตย์ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดประชาพิจารณ์ โฟกัสกรุ๊ป (Focus group) ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิน ทองปั้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มจร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 173 ครั้ง