สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฯ

    ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ – โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ – สองป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จาก มมร.วิทยาเขตภาคอีสาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา มจร.ส่วนกลาง ได้สอบผ่านระบบ VDO Conference


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 130 ครั้ง