สอบภาษาอังกฤษ MCU005

    วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU 005 สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนา และปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
    บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาสถาบันภาษา มจร ส่วนกลาง วังน้อย ดูแลนิสิตวิทยาเขตขอนแก่น ด้วยความอบอุ่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 123 ครั้ง