ป.เอกปรัชญาสอบประชาพิจารณ์

    วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. สาขาปรัชญา จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ สอบประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ ดังรายนามดังต่อไปนี้
๑. ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ ประธานกรรมการ
๒. พระเทพปวรเมธี, รศ. ดร. กรรมการ
๓. ผศ. ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ กรรมการ
๔. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ. ดร. กรรมการ  
๕. ผศ. ดร.หอมหวล บัวระภา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 121 ครั้ง