โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต

    ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากร โดย ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และคณะ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 111 ครั้ง