โครงการส่งเสริมการพัฒนาฯ

    นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และ วิทยาลัยสงฆ์เลย ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 120 ครั้ง