อบรมการผลิตสื่อออนไลน์

    นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม ณ วัดป่าพุทธญาณรังษี ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์บูรณาการกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา และขอบใจอาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 113 ครั้ง