ประชุมแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

    วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ หอประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 89 ครั้ง