หนึ่งหลักสูตร หนึ่งผลิตภัณฑ์

    วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด“โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร หนึ่งหลักสูตร หนึ่งผลิตภัณฑ์ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยดร.เรียงดาว ทวะชาลี  รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น/ประธานหลักสูตรหลักสูตร รป.บ. กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร หนึ่งหลักสูตร หนึ่งผลิตภัณฑ์ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความเข้าใจหลักการบริหาร การพัฒนา เกิดความเข้มแข็งในชุมชน และเสริมรายวิชาที่ศึกษา รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกษฎา ผาทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์งานวิจัยรายวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์

    กิจกรรมภาคบ่าย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไมยราบ โดยนิสิติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น และการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้และการหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ รูป/คน ณ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 36 ครั้ง