การสร้างสื่อนวัตกรรม

    วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูยุคไทยแลนด์ ๔.๐” หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
    หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต โดยคณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าถึงหลักการพัฒนาการการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูยุคไทยแลนด์ ๔.๐ รวมถึงวิธีการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูยุคไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร และระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน สามารถนำหลักวิธีการในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ที่ได้จากการสัมมนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
    ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีความรู้ ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ถวายความรู้ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย
๑. ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
๒. ดร.นิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น
๓. ดร.สุนทร สายคำ ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา
    การดำเนินงานโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ - นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังศึกษา สาขาการสอนภาษาไทย และสาขาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 37 ครั้ง