ประชุมคณะทำงานยกร่างคู่มือ

    วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานยกร่างคู่มือแนวทางการสอน การบรรยาย และการเทศนา โดยประยุกตน์ หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา ( Anti -  Corruption Education) ครั้งที่ ๓ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมุณี เป็นองค์ประธานคณะทำงานยกร่างคู่มือ ได้นัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง