สอบธรรมสนามหลวง

    วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  พร้อมด้วยพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมห้องสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก สนามสอบวัดธาตุ พระอารามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    ผู้เข้าเรียนและเข้าสอบธรรมศึกษาในวันนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต และเป็นช่วงเวลาในการพัฒนาศักยภาพด้านดีของตนเอง เพื่อให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
    การที่จะสามารถจัดการกับปัญหารอบตัวที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน และดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ พร้อมกับเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ต้องมีการพัฒนาตนเองโดยการใช้ความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับอารมณ์และความเครียดในการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองอย่างเหมาะสม เมื่อได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนในพระศาสนาจะทำให้รู้จักเลือกปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจ เป็นผู้ที่มีเหตุผลและเลือกดำรงชีวิตในทางที่เหมาะสม

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง