สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

    วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 9 รูป/คน โดยมี
1) รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มจร.พระนครศรีอยุธยา
เป็นประธาน
2) รศ.ดร.สำเร็จ ยุรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
4) รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์
และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมเป็นกรรมการ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 87 ครั้ง