ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

    วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ๑๓.๓๐ น.  พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) ในฐานะ กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งสภาวิชาการ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 92 ครั้ง