ประชุมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

    วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นเป็นประธานเปิดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น  ตามเกณฑ์คุณภาพ (EdPEx) ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEX) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    ศูนย์วิจัยนวัตกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาจัด  “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น  ตามเกณฑ์คุณภาพ (EdPEx) ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEX)” เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEx) มีระบบและกลไกการบริหารจัดการแต่ละส่วนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีผลการประเมินผูกพันองค์กร ผลการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ (Voice of  Customer: VOC) และได้แผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (EdPEx) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้/มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๗๐ รูป/คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ อาคารอคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง